foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาลและสาขา ช่วงไหลผ่านบ้านโฮ่งทะล้า ม.11 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 246
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กแม่น้ำงาวช่วงไหลผ่านบ้านปันเหนือ ม.4 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 258
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแม่ฮ่อง บ้านนาเวียง ม.5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 237
โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกวีดีโอ จำนวน 1 ชุด เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 226
จัดซื้อรถอีแต๋น จำนวน 1 คัน เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 273
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำแม่มอญหน้าฝายทุ่งแกน ช่วงไหลผ่านบ้านหลวง ม.5 ต.แจ้ซ้อม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 220
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่สอยและสาขาลำห้วยแม่สุก ช่วงไหลผ่านบ้านใหม่สามัคคี ม.6 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 247
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ.1-0034 บ้านห้างฉัตร-บ้านวอแก้ว (ห้วยมะนอย) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 256
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหลวง บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 275
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กลำห้วยแม่แสลมสายทาง ลป 3044 บ้านปางอ้า-บ้านแม่แสลม เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 236