foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดแบบมีพนักงานประจำของ อบจ.ลำปาง 27 กันยายน 2560 109
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในสวนสาธารณะหนองกระทิง อบจ.ลำปาง 27 กันยายน 2560 113
โครงการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทรายลำห้วยบอนหวาน บ้านยางอ้อยใต้ ม.11 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 27 กันยายน 2560 117
โครงการจัดซื้อยาง CMS-2H จำนวน 84 ถัง 26 กันยายน 2560 115
โครงการจัดซื้อยางแอสฟัลติกคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 249 ตัน 26 กันยายน 2560 121
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ.1-0037 บ้านส้มป่อย-บ้านเวียงเหนือ ช่วงระหว่างบ้านหัวทุ่งพัฒนา ม.9 ต.แม่สัน-บ้านเวียงเหนือ ม.1 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 26 กันยายน 2560 119
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งส้าน ม.1- บ้านทุ่งสะแกง ม.2-บ้านกลาง ม.12 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 21 กันยายน 2560 114
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ. 1-0034 บ้านห้างฉัตร-บ้านวอแก้ว(ห้วยมะนอย)อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 21 กันยายน 2560 120
โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร 22 สิงหาคม 2560 145
ขายทอดตลาดขยะรีไซเคิลที่ได้จากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 24 กรกฎาคม 2560 146