โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กแม่น้ำงาวช่วงไหลผ่านบ้านปันเหนือ ม.4 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง