foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านจามเทวี หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง – บ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 33
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านใหม่ หมู่ 5 ตำบลหลวงเหนือ – บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร รายละเอียด เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 40
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพรประสิทธิ์ หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 56
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 73
ยกเลิกประกาศผู้ชนะโครงการประกวดราคาซื้อรถขุดดินขนาดเล็กจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 225
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 282
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่เรียง ช่วงบ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 279
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหารและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 256
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 272
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 299