foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ประกาศสอบราคา 2558

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยเด่นปู่ก้อม บ้านนาต๋ม ม.2 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 02/12/58 94
โครงการซ่อมแซมลู่วิ่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง 08/10/58 112
โครงการก่อสร้างประปา ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 18/09/58 119
โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 4,500 ลบ.ม. 09/09/58 146
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำห้วยทรายขาว บ้านศรีบุญเรือง ม.3 ตำแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 04/09/58 104
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝายห้วยปงทอง บ้านสบเอิม ม.1 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 03/09/58 105
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านจู้ดทุ่ง ม. 10 - บ้านปงป่าม่วง ม.12-บ้านนางเหลียว ม.4 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา - บ้านปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 03/09/58 117
โครงการจัดซื้อหิน 3/8-1/2นิ้ว จำนวน 4200 ลบ. 03/09/58 134
โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยม่วงบ้านทุ่ง ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 02/09/58 131
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านสันโป่ง ม.3 ต.เสริมกลาง - บ้านปงประดู่ ม.11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 02/09/58 114