foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ประกาศสอบราคา 2557

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดง ม.5 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 30/12/57 164
โครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทานบริเวณทางขึ้นวัดม่อนพระยาแช่ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 29/12/57 160
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางเปิด ฝาตระแกรงเหล็ก บ้านแม่สุก ม.1 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 29/12/57 163
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหน้าฝายลำห้วยแม่วะ ช่วงไหลผ่านบ้านกิ่วพัฒนา ม.10 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 26/12/57 164
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านศรีบุญเรือง ม.3 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 24/12/57 223
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่ฮวก(ฝั่ง)บ้านแม่ฮวก ม.3 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 23/12/57 207
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านศรีบุญเรือง ม.3 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 22/12/57 171
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านกล้วยแพะ ม.2 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง เชื่อมถนนสายลำปาง-แม่ทะ 19/12/57 159
โครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านเกาะยะ-บ้านแม่หยวก ม.4 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 19/12/57 179
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.1-0032 บ้านหัวทุ่ง-บ้านทุ่งม่านใต้ ช่วงบ้านแคร่ มท.1 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง 19/12/57 159