foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ประกาศสอบราคา 2560

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจัดซื้อรถกวาดถนนชนิดลากจูง จำนวน 2 คัน 24/08/60 156
โครงการจัดซื้อยาง CMS-2H 24/08/60 100
โครงการจัดซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซม สายทาง ลป.ถ.1-0043 บ้านแม่ตีบ-บ้านงิ้วงาม ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง 24/08/60 105
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านงิ้วงาม ม.4 ต.แม่ตีบ อ.งาว-ตำบลจางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 22/08/60 112
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 22/08/60 169
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านไร่ ม.4-บ้านกล้วย ม.2 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 22/08/60 111
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านศาลาดอน ม.3 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 22/08/60 118
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านปางม่วง ม.9 ต.ห้างฉัตร-บ้านห้วยเรียน ม.7 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 22/08/60 103
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลำน้ำแม่ปาน โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านแพะ ม.4 - บ้านสบปาน ม.7 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 22/08/60 107
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านต้นผึ้ง ม.5 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา-บ้านสันทราย ม.1 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 22/08/60 118