foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ประกาศประกวดราคา 2561

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านสองแควพัฒนา ม.5-บ้านเกาะยะ ม.4 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 24/12/61 101
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแขม ม.7 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา - บ้านแม่ฮาม ม.7 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 21/12/61 88
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังห้วยแม่เลียบ บ้านแม่เลียบ ม.8 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 13/12/61 67
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/61 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/12/61 80
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรืองใต้ ม. 11 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 30/11/61 64
โครงการก่อสร้าางถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหนอง ม.4 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ-บ้านสาด ม.3 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 28/11/61 108
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 23/11/61 98
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สำหรับประชาชนเขตตำบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านเวียงใต้ ม.2 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 17/09/61 94
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (พื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยล้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/09/61 87