foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ประกาศประกวดราคา 2557

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการซ่อมแซมสะพานชำรุดข้ามแม่น้ำวัง เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งเป้า ม.4 ต.วังเหนือ กับบ้านสบม่า ม.10 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 18/11/57 197
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป 4002 บ้านวังเหนือ-บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งเป้า ม.4 ต.วังเหนือ-บ้านฮ่างวังแก้ว ม.5 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 17/10/57 185
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป 1006บ้านไฮ-บ้านอ้อน ช่วงบ้านไฮ ม.3-บ้านแม่ตาใน ม.6 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 17/10/57 186
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ.1-0045 ช่วงบ้านนาไผ่ ม.4 ต.เสริมซ้าย-บ้านมั่วครกขวาง ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 17/10/57 176
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป 3011 บ้านแพะหลวง-บ้านนาริน อ.แม่พริก จ.ลำปาง 15/10/57 210
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.4017 บ้านร่องเคาะ-บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านร่องเคาะ ม.9 ต.ร่องเคาะ-บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 15/10/57 169
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป 4045 บ้านแม่พริกลุ่ม-บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ช่วงบ้านสันป่าสัก ม.5-บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ม.3 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 15/10/57 173
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0023 บ้านท่าขัว-บ้านหัวยไร่ ตอนบ้านท่าขัว-บ้านทุ่งหก ช่วงบ้านสบไพร ม.10 ต.บ้านเป้า อ.เมือง-บ้านทุ่งหก ม.5 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 15/10/57 174
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0025 หมู่บ้านตัวอย่างใหม่จำบอน ช่วงบ้านใหม่จำบอน ม.9 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 15/10/57 212