โครงการซ่อมแซมสะพานชำรุดข้ามแม่น้ำวัง เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งเป้า ม.4 ต.วังเหนือ กับบ้านสบม่า ม.10 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง