โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป 3011 บ้านแพะหลวง-บ้านนาริน อ.แม่พริก จ.ลำปาง