โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.4017 บ้านร่องเคาะ-บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านร่องเคาะ ม.9 ต.ร่องเคาะ-บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง