โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป 4045 บ้านแม่พริกลุ่ม-บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ช่วงบ้านสันป่าสัก ม.5-บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ม.3 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง