โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0023 บ้านท่าขัว-บ้านหัวยไร่ ตอนบ้านท่าขัว-บ้านทุ่งหก ช่วงบ้านสบไพร ม.10 ต.บ้านเป้า อ.เมือง-บ้านทุ่งหก ม.5 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง