โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0025 หมู่บ้านตัวอย่างใหม่จำบอน ช่วงบ้านใหม่จำบอน ม.9 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง