โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป 4002 บ้านวังเหนือ-บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งเป้า ม.4 ต.วังเหนือ-บ้านฮ่างวังแก้ว ม.5 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง