โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป 1006บ้านไฮ-บ้านอ้อน ช่วงบ้านไฮ ม.3-บ้านแม่ตาใน ม.6 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง