โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ.1-0045 ช่วงบ้านนาไผ่ ม.4 ต.เสริมซ้าย-บ้านมั่วครกขวาง ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง