foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ.1-0045 ช่วงบ้านนาไผ่ ม.4 ต.เสริมซ้าย-บ้านมั่วครกขวาง ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง