foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ประกาศประกวดราคา 2558

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 04/09/58 157
โครงการจัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน 04/09/58 244
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านนาบอน ม.2 ต.ทุ่งงาม-บ้านสบเสริม ม.9 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 04/09/58 116
โครงการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงและปูพื้นผิวทาง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 04/09/58 211
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน 27/08/58 148
โครงการจัดซื้อรถเกรดเดอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 05/08/58 258
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 4 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 14/07/58 151
โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอีเล็คทรอนิกส์ 07/07/58 150
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ.1-0045 ต.เสริมซ้าย-ต.เสริมกลาง ตอนบ้านนาไผ่ ม.4 ต.เสริมซ้าย-บ้านมั่วครกขวาง ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 21/04/58 252
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0010 บ้านดอนธรรม-บ้านแม่ปุ้ม ช่วงระหว่างบ้านดอนธรรม ม.3 บ้านทุุ่งขาม ม.6 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 31/03/58 184