foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ประกาศประกวดราคา 2559

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน 11/12/58 109
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน 11/12/58 103
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 4 คัน 11/12/58 114
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ 1-0042 บ้านร่องเห็ด-บ้านบ่อฮ้อ ช่วงระหว่างบ้านร่องเห็ด ม.3-บ้านแม่งอน ม.5 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง 26/11/58 96
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ 1-0018 บ้านน้ำโทก-บ้านท่าแหน ช่วงระหว่างบ้านท่าแหน ม.2 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 26/11/58 104
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0034 บ้านวอแก้ว-บ้านห้างฉัตรเหนือ ช่วงระหว่างบ้านแม่ฮาว ม.3-บ้านปางม่วง ม.9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 26/11/58 102
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0021 บ้านฮ่อม-บ้านสบเป๊าะ ช่วงระหว่างบ้านฮ่อม ม.9 ต.นาครัว-บ้านสบเป๊าะ ม.3 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 26/11/58 108
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0024 บ้านหนองละคอน-บ้านใหม่จำบอน ช่วงบ้านใหม่จำบอน ม.9 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 26/11/58 101
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ 1-0002 บ้านต๋อ-บ้านวังพร้าว ช่วงบ้านต๋อ ม.3 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 26/11/58 98
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ 1-0026 บ้านท่าโทก-บ้านท่าสมป่อย ช่วงระหว่างบ้านท่าโทก ม.4-บ้านทุ่งฝาย ม.2 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 26/11/58 115