foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ประกาศประกวดราคา 2560

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านต้นธงชัย ม.1 - บ้านห้วยฮี ม.7 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 22/08/60 126
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะหลวง ม.8 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ - บ้านผาลาด ม.4 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 22/08/60 110
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านห้วยรากไม้ ม.5 ต.สบป้าด-บ้านห้วยรากไม้ ม.2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 22/08/60 104
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านเหล่า ม.6 - บ้านหาดเชี่ยว ม.7 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง 22/08/60 96
โครงการก่อสร้างถนนคอนเรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านสันโป่ง ม.3 ต.เสริมกลาง-บ้านปงประดู่ ม.11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 22/08/60 95
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ ม.1 ต.ดอนไฟ-บ้านสบเป๊าะ ม.3 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 22/08/60 107
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านห้วยเป้ง ม.5 ต.บ้านค่า อ.เมืองปาน-บ้านทุ่งจี้ ม.8 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 22/08/60 93
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งกว๋าว ม.5 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน-บ้านห้วยเป้ง ม.5 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 22/08/60 102
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ลู่ใหม่ไชยมงคล ม.11 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ-บ้านห้วยรากไม้ ม.5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 22/08/60 96
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปง ม.11 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 21/08/60 98