foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ประกาศประกวดราคา 2562

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In - Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0028 พหลโยธิน - วัดม่อนพญาแช่ อำเภอเมืองลำปาง จังหว 16/10/62 4
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา – บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/10/62 11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/10/62 9
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านปงใต้ หมู่ที่ 7 – บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านข่วง หมู่ที่ 10 – บ้านโฮ่งทะล้า หมู่ที่ 11 – บ้านหม้อ หมู่ที่ 12 – บ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร – บ้านต้นผึ้ง หมู 04/10/62 6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0011 บ้านจู๊ด – บ้านแม่กืย ช่วงบ้านสำเภา หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านม้ากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้ 30/09/62 10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/09/62 14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 24/09/62 10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/09/62 13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่จาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสัก – บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 2 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/62 26
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านปงใต้ หมู่ที่ 7 – บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านข่วง หมู่ที่ 10 – บ้านโฮ่งทะล้า หมู่ที่ 11 – บ้านหม้อ หมู่ที่ 12 – บ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 18/09/62 14