foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

องค์กรแห่งการพัฒนาและ บริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประกาศประกวดราคา 2562

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานตามรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 21/08/62 2
ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/62 7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พร้าว บ้านแม่พร้าว ม.5 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/62 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สัน และตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 5 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/08/62 6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/08/62 7
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/62 21
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งงาม หมู่ที่ 3 – บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/07/62 13
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พร้าว บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ค.62 08/07/62 19
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0014 บ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน ช่วงบ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/62 24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/62 28
Copyright © 2019 Copyright ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง Rights Reserved.