foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยาง CMS-2H จำนวน 100 ถัง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และงานพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกลรถขุดดินตีนตะขาบ ลป.ตค-1355 ยี่ห้อ วอลโว่และรถขุดตีนตะขาบ ลป.ตค-13656 ยี่ห้อ วอลโว่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0043 บ้านแม่ตีบ – บ้านงิ้วงาม อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า หมู่ที่ 4 – บ้านแม่แสลม หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อพลาสติก (PVC) เพื่อใช้เป็นระบบสาธารณูปโภค บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 4 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2