foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการอบรมตามโครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โครงการตามรอยพระยุคลบาทศาสตร์พระราชา ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าบรรจุ เพื่อใช้ในโครงการตามรอยพระยุคลบาท “ศาสตร์ของพระราชา” ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านนาเบี้ยหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกส่วนบุคคล ลป.80-8557 ยี่ห้อมิตซูบิซิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0016 บ้านนากว้าวกิ่ว – บ้านหัวทุ่ง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 6 ชุ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศโซน B อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 – บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4