foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางเพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) เขตตำบล ปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านค่า (บ้านค่ากลาง,บ้านค่าหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. ๑-๐๐๓๔ บ้านห้างฉัตร - บ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ้มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง – บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาดง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเงิน – บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 694
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต้ำใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงตาล – บ้านปันเต้า หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8