foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ 12 – บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านโป่งหลวง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเอื้อม - บ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านบ่อฮ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหง – บ้านทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า ม.4 – บ้านแม่แสลม ม.6 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0019 บ้านแม่ทะ – บ้านผาลาด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านท่าผา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผา – บ้านหัวแต หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9