foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (all In One Solar Street Light) พร้อมติดตั้ง ทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการ 126 ชุด รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกลเพื่อปฏิบัติงานจัดหาดินเพื่อใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ช่วงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0065 บ้านร่องเคาะ – บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ – บ้านหัวทุ่ง หมู่ท เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ.1-0034 บ้านห้างฉัตร-บ้านวอแก้ว ช่วงบ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 685.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์-บ้านวังตม ช่วงบ้านนาสัก หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก-บ้านกอรวก หมู่ที่ 3 ตำ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3