foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางแอสฟัลต์ CSS-1 จำนวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 72 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องจักรกลปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0072 บ้านปากบอก – บ้านแม่งาวใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่ง 2 ตอนท้ายบรรทุก ลป.กธ-9290 ยี่ห้อโตโยต้า และรถยนต์นั่ง 3 ตอน ลป.กจ-1912 ยี่ห้อโตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรมโครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พฤศจิกายน 2565) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มในการอบรม กิจกรรมที่ 1 ตามโครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3