foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน บ้านต้นมื่น หมู่ที 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 24
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งแล้ง บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้งบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยแม่อ้อน บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 – บ้านอ้อนใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างฌาปนสถานแบบปิด (เมรุเผาศพแบบเปิด) จำนวน 2 จุด บ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก เอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านผาแมว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6