foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นทีพร้อมพรวนดิน จำนวน 15,798 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ดอกทานตะวัน เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “กาดนั่งก้อม @หนองกระทิง” พร้อมติดตั้งบนโครงป้ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 1,020 เล่ม เพื่อใช้ในมหกรรมสวัสดิการชุมชนเพื่อคนลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโรงเรียนวอแก้ววิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 570 ถุง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 72 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก บ้านห้วยก้อด หมูที่ 2 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2