foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่ง 2 ตอน ท้ายบรรทุก ลป.กพ-6851 ยี่ห้อ อีซูซุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0038 บ้านสันกำแพง – บ้านทุ่งหลวง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทาสีภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานโครงการ Lampang Coffee Fest เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนพหลโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่ง 2 ตอน ท้ายบรรทุก ลป.กบ-6103 ยี่ห้อโตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้รับ-ส่ง กลุ่มตัวแทนเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CAMP 2023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวตราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0065 บ้านร่องเคาะ – บ้านหัวทุ่ง ช่วงบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 ตำบลร่องเคาะ – บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลวังซ้าย อำเภอวั เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดสันฝายกว้าง 12.00 เมตร สูง 1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9