foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบอม เชื่อมระหว่างบ้านสวนป่าแม่เมาะ ม.7 ต.บ้านดง-บ้านห้วยคิง ม.6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 309
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemet In-Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่อางน้ำล้อม ม.8 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ม.15 ต.สบปราบ-บ้านวังยาว ม.1 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 333
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลเสริมซ้าย-ต.เสริมกลาง ช่วงบ้านท่าโป่ง ม.5 ต.เสริมซ้าย-บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง ต.เสริมงาม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 283
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านแพะใหม่ ม.5 ต.วังเงิน-บ้านทุ่งกวางทอง ม.3 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 327
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณทางร่วมทางแยกระหว่างตำบลบ่อแฮ้ว-ตำบลปงแสนทอง-ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง จำนวน 4 จุด เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 307
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สุก ม.1 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งหลวง ม.15 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 286
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งวิเชต ม.11 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 317
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ1-0028 พหลโยธิน-วัดม่อนพญาแช่ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 290