foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านแม่วะแล้ง ม.4 ต.แม่วะ อ.เถิน - ถนนพหลโยธิน อ.แม่พริก จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 323
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านสาแพะ ม.3 ต.บ้านสา-บ้านฮ่องลี่ ม.5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 306
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว ม.8-บ้านแสนตอ ม.11 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 290
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านสันดอนแก้ว ม.1-บ้านด่าน ม.2-บ้านแม่วะ ม.3 ต.สันดอนแก้ว -บ้านแม่ไทย ม.2 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 279
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถ่ิน สาย ลป.ถ.1-0062 วัดผาแดงหลวง-บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 282
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านฮ่อม ม.9 ต.นาครัว-บ้านนากว้าว ม.4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 287
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้ซ้อนเหนือ ม.11 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 258
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านทุ่งสะแกง ม.2 ต.บ้านขอ-บ้านน้ำจำ ม.3 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 285
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอุมลอง ม.4 ต.สมัย เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ลป.1043 อ.สบปราบ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 291
โครงการซ่อมสร้่างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถ่ิน สาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย-บ้านปู่จ้อย ช่วงบ้านปู่จ้อย ม.7-บ้านแตะ ม.6 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 281