foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่การจัดงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0028 พหลโยธิน-วัดม่อนพระยาแช่ ช่วงบ้านพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ-1-0042 บ้านร่องเห็ด – บ้านบ่อฮ้อ ช่วงบ้านบ่อฮ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสารตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุในจัดหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 50 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9