foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานกองสาธารณสุข ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ประปาบ้านสันป่าป๋วย) บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 19
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการจัดทำร้านค้าภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยกประเภท จำนวน 15 ใบ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13