foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งตอน ม. 2 ต.วังเงิน - บ้านหลุก ม.6 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 260
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเงิน - บ้านทุ่งกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 273
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านฮ่อม ม.9 ต.นาครัว -บ้านนากว้าว ม.4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 277
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกระทิงโดยทำการก่อสร้างรั้ว และถนนด้านทิศตะวันตก เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 301
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าใหม่ ม.3 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 294
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันโค้งพัฒนา ม.11 ต.บ้านโป่ง-บ้านหลวงชนบท สาย ลป.1-005 อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 328
โครงการก่อสร้างถนนลูกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งหลวง ม.5-บ้านใหม่สันป่าตึง ม.12 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 333
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.1-0024 สายบ้านหนองละคอน-บ้านใหม่จำบอน ช่วงบ้านศรีดอนชัย ม.5 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 298
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ต๋ำใต้ ม.14-บ้านเอื้อม ม.1 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 360
โครงการซ่อมสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งงาม ม.3-บ้านนาบอน ม.2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 315