foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านนาฟาน ม.5-บ้านดอนไฟ ม.7 ต.ดอนไฟ-บ้านสบไร่ ม.9 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 275
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เพื่อเป็นการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์)บริเวณอ่างเก็บน้ำ(แก้มลิง) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เขต 2 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 312
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่สุขวังเหนือ ม.7 - บ้านแม่สุขป่าสัก ม.9 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 351
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแก้ว ม.10-บ้านป่าตาล ม.2 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 309
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหลุก ม.6 ต.นาครัว-บ้านวังเงิน ม.9 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 304
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านไหล่หินตะวันตก ม.6-บ้านมะกอกนาบัว ม.4 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 306
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยรากไม้ ม.5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 348
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ ม.1 ต.บ้านดอนไฟ-บ้านก้อม ม.1 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 324
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งคาใต้ ม.10-บ้านใหม่สามัคคี ม.6 ต.บ้านแม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 305
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านนาคต ม.3 ต.ป่าตัน-บ้านกิ่วหลวง ม.1 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 322