foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านน้ำจำ ม.3 ต.เมืองปาน - บ้านทุ่งส้าน ม.1 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 290
ระกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งพัฒนา ม.12 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ - บ้านห้วยรากไม้ ม.2 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร รายละเอียดตามแบบเปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 263
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านบ่อฮ้อ ม.4 ต.บ้านแหง - บ้านทุ่งโป้ ม.6 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 282
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านก้อม ม.1-บ้านสบไร่ ม.9-บ้านหนองมุงพัฒนา ม.10 ต.หัวเสือ-บ้านผาลาด ม.6 ต.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 312
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านขอเหนือ ม.9 - บ้านทุ่งบอม ม.11 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 309
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านฮ่อม ม.9 ต.นาครัว - บ้านกว้าว ม.4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 288
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งสะแกง ม. 2 ต.บ้านขอ - บ้านดอนแก้ว ม.2 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 294
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านผาลาด ม.6 ต.แม่ทะ - บ้านห้วยรากไม้ ม. 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 299
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านไฮ ม.3 - บ้านเปียงใจ ม.4 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 295
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านสบเอิม ม.1 - บ้านใหม่นาแช่ ม.2 ต.บ้านโป่ง-บ้านดง ม. 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 316