foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0058 บ้านแม่สุก -บ้านขาม ช่วงบ้านแม่สุกสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อ เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 284
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0021 บ้านฮ่อม - บ้านสบเป๊าะ ช่วงบ้านหลุกใต้ ม. 12 - บ้านน้ำโท้ง ม.1 ต.นาครัว อ.เม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านเมาะหลวง(บ้านทุ่งกล้วย) ม.8 - ต.แม่เมาะ ถนนสายหลักเข้าสู่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0042 บ้านร่องเห็ด - บ้านบ่อฮ้อ ช่วงบ้านร่องเห็ดพัฒนา ม. 8 - บ้านบ่อฮ้อ ม.4 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่ายะ ม.11 ต.บ่อแฮ้ว-บ้านสบตุ๋ย ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยขยายผิวจราจรบริเวณสีแยกข้ามทางรถไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมติดตั้ เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ ช่วงบ้านทุ่งผึ้ง ม.4 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่่บ้านสบเมาะ ม.4 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 272
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังควาย ม.6 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 340
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0001 บ้านศาลาไชย-บ้านม่อนแสนศรี ช่วงบ้านม่อนแสนศรี ม.6 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 329