foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้ารงลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเฟีือง ม.2 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 339
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านแม่เลียบ ม.8 ต.ทุ่งฮั้ว-บ้านทัพป่าเส้า ม.1 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 300
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล8) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 หลัง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงบ้านแม่อางน้ำล้อม ม.8 - บ้านแม่อาง ม.4 ต.บ้านแสง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหล่ายทุ่ง ม.4 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 316
โึครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสพัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0046 ป่าตาล-บ้านนาริน ช่วงบ้านนาริน ม.1 ต.ผาปัง อ.แม่พริก-บ้านป่าตาล ม.2 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 331
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบัว ม.3-บ้านนาน้ำมัน ม.4 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 379
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จำนวน 15 คน ประจำเดือน มีนาคม-กันยายน จำนวน 7 เดือน เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 321
โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชน ใช้ร่วมกันเขตพื้นที่ตำบลพิชัย และตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด แบบมีพนักงานประจำ จำนวน 10 คน เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 300