foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนและสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ภายในห้องทำงานของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะรถตู้ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรฯ กิจกรรมศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ/เครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข (แผนงานสาธารณสุข จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุข (แผนงานเคหะและชุมชนจำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14