foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข (แผนงานสาธารณสุข จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุข (แผนงานเคหะและชุมชนจำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ – บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคา เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศและติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งในอาคารเครื่องชั่งน้ำหนักของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่ง 3 ตอน ลป.กบ – 4299 ยี่ห้อ อีซููซุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าไตร เครื่องไทยธรรม เทียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่ยาว บ้านศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยคัดเลือก เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13