foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านนาคตพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 331
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางอ้า ม.4 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านนิคมเขต 3 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านปงท่าขัว ม.10 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 320
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง จุดที่ 2 บ้านปันเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 348
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านสันโป่ง ม.3 ต.เสริมกลาง-บ้านปงประดู่ ม.11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 342
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ ม.1 ต.ดอนไฟ-บ้านสบเป๊าะ ม.3 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 338
ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ลู่ใหม่ไชยมงคล ม.11 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ-บ้านห้วยรากไม้ ม.5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 355
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างข้านใหม่ ม.1 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ-บ้านผาลาด ม.4 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 345
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านหนอง ม.5-บ้านแม่กองปิน ม.6-บ้านม่วง ม.8 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 312