foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกรบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนวอแก้ววิทยา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 71/2565 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 21
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้สำหรับบริโภคในกองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำหนองตะล่อม (หนองนาแก้ว - ตะวันออก) บ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 16