foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน(เมรุ) ในเขตตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านหนอง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 25
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถขุดดิน ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 41
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 33
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายทาง ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้ง หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 17
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 – บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 – บ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 33
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 – บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 30
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน – บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 31
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 33
ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 032 – 53 – 0001 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 35
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กห้วยแม่สุข บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 35