foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกรปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 1,020 ใบ ตามมหกรรมสวัสดิการชุมชนเพื่อคนลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตโรงเรียนวอแก้ววิทยา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 62 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนางแตน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำไฟฟ้า เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังยาว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ว เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5