foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำรวจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าผ้าที่ใช้บรรจุเอกสาร จำนวน 450 ใบ ตามโครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมเพื่อสุขภาพได้อย่างปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูลตลอดจนบ่อเกรอะและถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 56 เที่ยว เนื่องจากบ่อเกรอะและถังบำบัดน้ำเสียเต็ม ส่งกลิ่นเหม็นส่งผลให้การใช้งานของชักโครกห้องน้ำไม่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งและกำจัดขยะอันตรายชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยทางจราจร เพื่อใช้ในการติดตั้งบนทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0039 ตำบลแจ้ซ้อน – ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมคอสะพาน ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ 1-0071 บ้านทุ่งเป้า – บ้านผาแดง ช่วงบ้านป่าแขม หมู่ที่ 5 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0014 บ้านแม่ปุง-บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5