foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0001 บ้านศาลาไชย – บ้านม่อนแสนศรี อำเภอแม่ทะ – อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ วัดป่ากล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปแบบถุง จำนวน 600 ถุง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0029 บ้านจำค่า – บ้านวังยวม ช่วงบ้านจำค่า หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเสด็จ – บ้านวังยวม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ.1-0021 บ้านฮ่อม – บ้านสบเป๊าะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2566 ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5