foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการจัดหาพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพขีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP3391 รหัสครุภัณฑ์ 417-51-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 72 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกล รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ D53A ยี่ห้อโคมัตสุ จำนวน 1 คัน ระเกลี่ยดิน ลป.ต.-1067 ยี่ห้อโคสมัตสุ จำนวน 1 คัน รถบดล้อเล็ก ลป.ถ.-0040 ยี่ห้อไดนาแพค จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 6 – บ้านแม่เบิน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กลำห้วยแม่เฮียว บ้านแม่เฮียว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4