foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.2017 แยกทางหลวงหมายเลข 106-บ้านแม่ถอด -บ้านแม่เติน ม.3 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 201
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ.1-004 บ้านสบต๋า-บ้านแม่กึ๊ด ช่วงบ้านแม่กึ๊ด ม.1 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 182
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลป.ถ.1-0034 บ้านหนองน้อย-บ้านสถานี ช่วงบ้านป่าไคร้ ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 201
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านน้ำดิบ ม.3 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 199
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.4059 บ้านฮ่างวังแก้ว-บ้านปางสัก ช่วงระหว่างบ้านฮ่างวังแก้ว ม.5-บ้านห้วยป้าย ม.6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 178
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0028 พหลโยธิน-วัดม่อนพญาแช่ ช่วงบ้านไร่พัฒนา ม.7 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 180
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.2022 บ้านแม่โป่ง-บ้านหัวข่อย ช่วงระหว่างบ้านแม่โป่ง ม.4-บ้านไผ่กลาง ม.3 ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 186
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.1-0043 บ้านแม่ตีบ-บ้านงิ้วงาม ช่วงระหว่างบ้านแม่ตีบ ม.2-บ้านน้ำหลง ม.3 ต.แม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 202
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป. 4040 บ้านท่าด่าน-บ้านพระบาท ช่วงบ้านพระบาท ม.5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 198
ประกาศผลการประมูลซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 197