foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระจก รถยนต์นั่ง 3 ตอน ลป.กบ-4299 ยี่ห้ออีซูซุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6 – บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่วะน้ำดิบ หมู่ที่ 3 และบ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน โดยเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 – บ้านมิ่งมงคล หมู่ที่ 17 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและใบสั่งจ้างเหมาเวที พร้อมประดับตกแต่งเวที ระบบแสงสีเสียง ติดตั้งระบบไฟฟ้าประดับตลอดเส้นทางด้านหน้างาน ภายในงาน ลานจอดรถ โครงการงานประเพณีไฮม้ง (ชนเผ่าม้ง) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่ง 3 ตอน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5