foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปงกาพัฒนา หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านแม่กัวะใน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 40
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ อำเภอเมืองลำปาง – อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0034 บ้านห้างฉัตร – บ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 55
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 7/2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 48
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านวังมน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฮั้ว – บ้านทัพป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 55
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0065 บ้านร่องเคาะ – บ้านหัวทุ่ง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 47
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พร้าว บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 61