foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านปงใต้ หมู่ที่ 7 – บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านข่วง หมู่ที่ 10 – บ้านโฮ่งทะล้า หมู่ที่ 11 – บ้านหม้อ หมู่ที่ 12 – บ้านนางแล หมูที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร – บ้าน เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 42
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1 - 0028 พหลโยธิน - วัดม่อนพญาแ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0011 บ้านจู๊ด - บ้านกืย ช่วงบ้านสำเภา หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง - บ้านม้ากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลลำปางหลวง อำเภอ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0048 บ้านปางอ้า - บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่จาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสัก - บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 2 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย - บ้านปู่จ้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม - บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 83