foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกองสาธารณะสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0063 บ้านแจ้คอน – บ้านร่องเคาะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 13 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กห้วยแม่สุข บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่ง 2 ตอนท้ายบรรทุก ลป.กฉ-8651 ยี่ห้อโตโยต้า และ รถยนต์ตู้นั่ง 4 ตอน ลป.นข-6146 ยี่ห้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ – บ้านฮ่างวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0039 ตำบลแจ้ซ้อน – ตำบลเมืองปาน ช่วงบ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน – บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ลป 51007/3938) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “แสง สี เสียง สะพานโยงเมืองง้าวเงิน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11