foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงตาล – บ้านปันเต้า หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 – บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0046 บ้านป่าตาล – บ้านนาริน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0056 บ้านแม่พริกลุ่ม – บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนา – บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0012 บ้านม่อนหินแก้ว – บ้านสาด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวงเหล็ก ห้วยแม่เลียบ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 79