foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านหลุก หมู่ที่ 2 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในรูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 – เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่ง 3 ตอน ลป.กง-9898 ยี่ห้อโตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในกรปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนพหลโยธิน งาว – พะเยา (ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำห้วยแม่แหง บ้านแม่แหงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่ง 3 ตอน ลป.กน 1 -1568 ยี่ห้อโตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 6