foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กลำห้วยแม่เฮียว บ้านแม่เฮียว หมู่ที่ 7 ตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านหนองห้า หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านสันบุญเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะคา – บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม ตามโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น นิคมเขต 6 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือ และแผ่นพับ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11