foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายททาง ลป.ถ. 1-0015 บ้านปง – บ้านกิ่งหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0061 บ้านหนองนาว – บ้านปงคอบ ช่วงบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0040 บ้านดอนไชย – บ้านป่าเมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนไว้เป็นเครื่องออกกำลังกายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลั เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 76
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านค่า (บ้านค่ากลาง,บ้านค่าหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง 24ก.ย.62 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0071 บ้านทุ่งเป้า – บ้านผาแดง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านแม่มอกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 93