foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านนาป้อใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รายละเอียดตามแบบแปลนข เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหมาก หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ – บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งเป้า หมู่ที่ 4 – บ้านแม่เฮียว หมู่ที่ 7 ตำบ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลป 51007/2301) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ถนนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซอย 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera Taskalfa 3011i รหัสครุภัณฑ์ 417-62-0065 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลป 51007/2295) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเรียงกระดาษ ยี่ห้อ UCHIDA รุ่น UC -1100 รหัสครุภัณฑ์ 518-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 14
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่วะเด่นชัย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 11