foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายทาง ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้ง หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)