foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ เชื่อมระหว่างบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 – บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 – บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 – บ้านทับหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)