foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยกเลิกประกาศผู้ชนะโครงการประกวดราคาซื้อรถขุดดินขนาดเล็กจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 4
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 42
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่เรียง ช่วงบ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 49
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหารและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 60
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 66
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 89
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 93
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 133
ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : P6112002003) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 137
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 147