foto1
องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ถนน สะพานและบำรุงรักษาสายทาง
foto1
ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพ
foto1
ส่งเสริมและพัฒนาระบบผังเมือง
foto1
มุ่งสร้างและพัฒนาชุมชน/สังคมให้เข็มแข็ง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบจ. ลำปาง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : P6112002003) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 10
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 13
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่แป้น หมูที่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 22
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรืองใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 59
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านห้วยอูน หมู่ที่ 2 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 57
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบุญเรืองใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จักรพงษ์ กาวงศ์ 58
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมน ม.5 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 74
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านนาดู่ ม. 3 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 78
ยกเลิกการขายทอดตลาดขยะรีไซเคิลที่ได้จากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เขียนโดย อภิสรา บุตสีทา 106
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร 102